Privacybeleid Stichting Gilde Leusden

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor een van de activiteiten of projecten van onze Stichting, vraagt Gilde Leusden u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de lessen/coaching uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of op beveiligde servers van een derde partij. Gilde Leusden noch deze derde partij zullen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. De gegevens zullen evenmin gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor u zich heeft aangemeld.

Doel van het verzamelen de gegevens:
Stichting Gilde Leusden verzamelt de persoonsgegevens om het mogelijk te maken de deelnemers te informeren over hun inschrijving, zoals een reminder voor de start van de lessen, een coachingstraject, een voorleestraject of als er wijzigingen met betrekking tot eerder gemaakte afspraken zijn.

Toegang tot de gegevens:
Alleen degenen die administratief betrokken zijn bij het inschrijvingsproces hebben toegang tot het digitale verwerkingssysteem. Dit betreft het bestuur van Stichting Gilde Leusden en de vrijwilligers die het systeem bijhouden. Deze hebben allen geheimhoudingsplicht.

Communicatie
Zodra u zich bij ons aanmeldt als deelnemer voor een workshop/cursus/lessen of een coachings- of voorleestraject, wijzen wij u middels het inschrijfformulier op het privacyreglement en dit reglement wordt tevens op onze website vermeld.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat Gilde Leusden die berichten bewaart. Soms vraagt Gilde Leusden u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of op servers van derden. Gilde Leusden zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Vrijwilligers en docenten
Van de vrijwilligers en docenten bij de Stichting Gilde Leusden worden persoonsgegevens opgeslagen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden met betrekking tot privacy als beschreven voor de cursisten/cliënten van Stichting Gilde Leusden.

Doeleinden
Gilde Leusden verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doeleinden
Gilde Leusden verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn voor de voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard totdat een leer, coaching- of voorleestraject geheel afgerond is. Voor de nieuwsbrieven worden de persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden na uitschrijven voor de nieuwsbrief bewaard. Gegevens met betrekking tot donaties worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bewaard en daarna vernietigd.

Derden
De informatie wordt incidenteel met derden gedeeld, dit na toestemming van de deelnemer. In enkele gevallen kan de informatie intern of met de gemeente (consulent/casemanager) gedeeld worden. Onze vrijwilligers en docenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de mogelijkheden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze werkwijzen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Stichting Gilde Leusden geeft alle betrokkenen het recht inzage te krijgen in alle op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Geregistreerde gegevens alsmede het dossier is door de betrokkene op verzoek in te zien. Aan een schriftelijk verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

Aanpassen/uitschrijven van de Nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Bij uitschrijven worden al uw gegevens binnen drie maanden verwijderd.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Gilde Leusden opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies
Gilde Leusden gebruikt geen cookies op haar website.

Vragen en feedback

Stichting Gilde Leusden controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met Gilde Leusden opnemen:

Stichting Gilde Leusden, Grienden 32, 3831 HS Leusden, 06-83343073