Beleidsplan

Missie:

Gilde Leusden wil een belangrijke plaatselijke vrijwilligersorganisatie zijn met als doel om door middel van het delen van kennis, kunde en ervaring een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociale cohesie door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt.

 

Kernprincipes en uitgangspunten:

Gilde Leusden is een vrijwilligersorganisatie die belangeloos advies en ondersteuning geeft. De Vrijwilligers van Gilde Leusden zetten zich in om hun kennis en (levens)ervaring te delen met hun plaatsgenoten.

De Gilde vrijwilligers doen dit geheel belangeloos.

Stichting Gilde Leusden voert al zijn activiteiten uit zonder winstoogmerk. Bijdragen die voor bepaalde activiteiten aan de deelnemers gevraagd worden zijn steeds bestemd ter dekking van gemaakte kosten.

Particulieren en non-profitorganisaties kunnen gebruik maken van de diensten van Gilde Leusden. De diensten van de Gilde-vrijwilligers bestaan uit het geven van adviezen, voorlichting en instructies. Alle activiteiten zijn steeds gericht op overdracht van kennis en ervaring en niet op het uitvoeren van bijvoorbeeld reparaties en soortgelijke klussen, teneinde niet in concurrentie te treden met partijen die dit beroepsmatig aanbieden.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo overeenkomstig het doel van de stichting vastgesteld.

 

Beleid

Gilde Leusden ontwikkelt projecten en/of activiteiten om inwoners van Leusden en omgeving, als vrijwilliger of als gebruiker, te laten participeren in de samenleving en voert deze uit. De projecten en/of activiteiten hebben een positief effect op de samenleving, dienen een maatschappelijk belang en zijn gericht op het beter kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Projecten worden opgezet voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Het kan gaan om één op één activiteiten of om activiteiten in groepsverband. Voor ieder project is er een projectverantwoordelijke die tevens deel uit maakt van het bestuur. Verder is er voor ieder project ten minste één coördinator.

Bestaande projecten worden op gezette tijden geëvalueerd aan de hand van het goedgekeurde budget en projectplan. Jaarlijks wordt voor ieder project een projectplan, inclusief begroting opgesteld en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring. Binnen ieder project wordt gewerkt aan de borging en eventueel verbetering van de kwaliteit.

Nieuwe projecten worden zorgvuldig voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Deze toetst het voorstel aan de doelstellingen en het beleid van de Stichting en stelt na eerste goedkeuring een projectleider aan die een stappenplan ter invoering voorbereid, inclusief een begroting. Daarna geeft het bestuur zijn definitieve goedkeuring aan het project.

Het bestuur delegeert de praktische uitvoering van een project aan de verantwoordelijke voorProjecten met zijn coördinatoren. In het bestuur vertegenwoordigt de verantwoordelijke voor Projecten als bestuurslid alle projecten in het bestuur en is daarmee de linking pin naar de organisatie.  

 

Werving van gelden

Projecten en activiteiten dienen een zo gering mogelijke belasting te vormen voor zowel de gebruikers als voor de overheid. Voor een groot gedeelte wordt dit al bereikt doordat de vrijwilligers, inclusief het bestuur, hun diensten belangeloos aanbieden, de stichting geen betaalde krachten in dienst heeft en er geen gebouwen of kantoren gehuurd worden of in bezit zijn. Verder wordt een beroep gedaan op subsidies en op sponsoren (zowel bedrijfsleven als particulieren) die een project of activiteit financieel of met bepaalde middelen in natura (opleidingen, computerapparatuur) kunnen steunen. Daar waar dit ondanks het voorafgaande noodzakelijk is om het project kostendekkend te maken, wordt een beroep gedaan op subsidies van de overheid. Uitgangspunt is hierbij steeds dat ieder project op zichzelf kostendekkend moet zijn. Dit om te voorkomen dat binnen de stichting het éne project winst moet genereren om andere, verliesgevende projecten te financieren.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur is in de statuten (artikel 4) het volgende bepaald:

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
  2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
  3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
  4. Erfstellingen mogen slechts mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vermogen van de instelling

Om redenen van continuïteit wordt een financiële reserve aangehouden die zodanig is dat bij een onverhoopt wegvallen van sponsorgelden en/of subsidies de activiteiten in ieder geval voor een periode van drie jaar voortgezet kunnen worden. 

Beschrijving van het uitkeringenbeleid van de instelling

In de doelstellingen van de stichting is niet opgenomen het doen van uitkeringen of het verstrekken van subsidies aan derden. Alle beschikbare middelen worden gebruikt voor de activiteiten en de projecten van de stichting zelf.

 

Leusden, december 2013